vothien

Kèo thơm

Giá xuống
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
Khung 1h giá đã tạo 2đỉnh.sau đó phá xuống neck line retest no và khung m15 lại tiêp tục tạo mô hình 2đỉnh.với sl ngay trên 2đỉnh khung m15 tp tùy ý xuốg vùng 21(phải dời sl).với setup đep va ti lệ rr cao vậy thì ae ngại j k thử ra khơi 😋😋😋
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.