dinhchien

CADCHF - Giảm theo RSI divergence & Double Top

Giá xuống
PEPPERSTONE:CADCHF   Canadian Dollar vs Swiss Franc
1. Real Divergence RSI:
- Điểm A vượt lên vùng quá Mua (70).
- Điểm B quan trọng nhất:
... Đáy gần nhấ đã vượt xuống 2 đường EMA: 34-89.
... RSI: đồng thời điểm B nằm dưới vùng (50) >>> Kỳ vọng lực Bán đủ mạnh đánh bại phe Mua.
- Điểm C: có giá cao hơn nhưng nằm dưới vùng quá Mua (70).
2. Double Top:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.