QuoctoanFx

CADJPY : Chiến lược break out

Giá xuống
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Sau khi break có thể giá sẽ test lại vùng trend tại 81.50
Đây cũng là vùng kháng cự mới của CADJPY chúng ta có thể xem xét canh bán xuống với cặp tiền này.
PHương án dự kiến : CADJPY Selllimit 81.50
Sl 81.90
TP1: 81.10
TP2: 80.70

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.