dinhchien

CHFJPY - xuất hiện hình đảo chiều tăng

Giá lên
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
- Đã có tín hiệu đảo chiều trong mô hình Wedge pattern.
- Nếu break qua box đỏ CHFJPY sẽ tăng mạnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.