dinhchien

SXY [CHF INDEX] - Thời điểm mua hợp lý

Giá lên
TVC:SXY   Chỉ số đồng Franc Thụy Sĩ
- H4 dự báo tăng.
- Rãi lệnh đến sóng 5

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.