dinhchien

CHFJPY - Buy signal by Elliot targets

Giá lên
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
- Higher High - Higher Low for uptrend.
The idea in the Elliot targets scenario is to combine:
+ Oscillators indicator ( Rsi - Relative Strength Index )
+ Center Oscillators indicator ( MACD - Moving Average convergence Divergence)
+ Volatility indicator (BB - Bollinger Band ).

There are some option in the script, let see:
- Bollinger Band: calculates trend with signal combination from Bollinger Band indicator.
- RSI: calculates trend with signal combination from RSI .
- MACD: Main indicator of Elliot targets script, with option Histogram highest or lowest
in a week, a month, quarter, year depending on timeframe H1, H4 or Daily... I will show with pictures following photo.
- Label: Option to display the price notice board:
1 - Main bulletins board (default: off): showing all prices at Fibonacci levels (38.2, 50, 61.8, 161.8, 200, 261.8).
2 - Separate bulletin board for 2 trends (up - down): current price at Fibonacci levels (38.2, 50, 61.8, 161.8, 200, 261.8).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.