minhmango

DHG - nhiều khả năng điều chỉnh sâu

Giá xuống
HOSE:DHG   CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
LN Quý 1/2019 giảm mạnh do doanh số và biên LN thấp hơn.
Mình cho rằng nhịp tăng của DHG chưa được điểu chỉnh đúng mức, khi từ đỉnh xuống giá chỉ có điều chỉnh nhẹ và hiện đang tích luỹ ở vùng gần sát đỉnh.
Mục tiêu gần sẽ là hỗ trợ tại 105,300.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.