xuanhaimmoer

DXY - Đa khung thời gian - xuanhaimmoer

Giá xuống
xuanhaimmoer Pro Cập nhật   
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Mô hình Harmonic

Short entry

Phân tích ở trên biểu đồ !

Good luck for all !
Bình luận:
DXY có xu hướng đi xuống thì chúng ta cùng mong chờ Bitcoin sẽ đi lên
Bình luận:
Biểu đồ gần đạt target 2, congrate !
Bình luận:
Cập nhật

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.