xuanhaimmoer

DXY - Đa khung thời gian - xuanhaimmoer

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Mô hình Harmonic

Short entry

Phân tích ở trên biểu đồ !

Good luck for all !
Bình luận: DXY có xu hướng đi xuống thì chúng ta cùng mong chờ Bitcoin sẽ đi lên
Bình luận: Biểu đồ gần đạt target 2, congrate !
Bình luận: Cập nhật