TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
1. Xét về PA (price action) Hiện tại đường giá đã phá qua vùng 93.6x chính thức tạo thành cấu trúc tăng LL HH Lý thuyết Dow uptrend.
2. Xét về Ichimoku:
- Hiện tại đường giá đang giao động theo chu kỳ biến động là 23 ngày
- Sóng xác nhận là sóng N2 có thể di chuyển tăng đến ngày 5/10/2020
- Phần chỉ báo phía trên đã tạo mây phẳng từ trường (senkou spanB tạo phẳng, khiến đường giá có thể di chuyển lên vùng này hoặc có thể cao hơn ở vùng 95.7x

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.