DatTong

DXY, DỰ đoán xu hướng trên H1.

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY, DỰ đoán xu hướng trên H1.
--> Giá lên.

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.