IACapital

USD Index và US10Y đang đảo chiều giảm làm gia tăng các lo ngại

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Chỉ số DXY và US10Y đồng loạt giảm khi các lo ngại rủi ro tăng lên.
Mặc dù số liệu kinh tế lạm phát cho thấy đang tăng nóng.
Dòng tiền đang chuyển sang các dạng tài sản mang tính trú ẩn hơn...
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.