FAST-TRADING

DXY MỞ CỬA CHO ĐÀ GIẢM - XU HƯỚNG TRUNG HẠN TUẦN NÀY CÓ XÁC NHẬN

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Nhận định ngắn hạn #DXY M15
Xu hướng ngắn hạn DXY là BÁN khi:

DXY giảm < 98.142x xác nhận chính xác
Mô hình vai đầu vai xuất hiện thể hiện sự đảo chiều có cơ sở
Sóng đẩy, sóng hiệu chỉnh trên mô hình cơ bản (IM). Lập luận cho kịch bản DXY tiếp tục giảm về vùng SD-H4,D

Sẽ mở ra chu kỳ Sóng 3 trên TRUNG HẠN DXY trên H1,H4 đóng cửa < 97.85x (Kết hợp cặp nến xác nhận Engulfing để tăng hiệu suất cao cho vị thế)


(Kịch bản cho thị trường hiện tại nhận diện khách quan trên quan điểm cá nhân)

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.