QuoctoanFx

DXY: Phiên giảm điều chỉnh ngắn hạn

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY: Phiên giảm điều chỉnh về vùng neckline:
Quan sát kỹ thuật có thể thấy sau phiên tăng dài hạn vừa rồi thì DXY phiên hôm nay đang có sự điều chỉnh giảm về vùng neckline chưa được test lại ở 91.5
Có thể cân nhắc bán USD trong trung hạn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.