blickiez

thử nghiệm 6: DYDX/USDT

blickiez Cập nhật   
BINANCE:DYDXUSDT   DYDX / TetherUS
RSI đang giao động xuống vùng 30
DYDX đang trong trend giảm
có khả năng tăng trưởng
nhưng cần quan sát RSI để có vùng mua đẹp
ENTRY khoảng 11 12 U
SL 9.5
Bình luận:
Cập nhật về TP
1: 18
2: 23
3: 27 - 30
Bình luận:
Vậy là mình đã lỗ 22% trong mã giao dịch này
Mình sẽ tiếp tục quan sát
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.