GameonVentures

EOS, H1, Buy

Giá lên
BINANCE:EOSBTC   EOS / Bitcoin
Cập nhật xu hướng H1 cho EOS, sóng hồi lý tưởng trong 1 xu hướng giảm, mua ở đường hồng và đặt Stoploss ở đường màu nâu đất. Đặt lợi nhuận 60% và quay lại biểu đồ H4

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.