DatTong

EOSUSD, EOS/ Dollar, H1

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:EOSUSD   EOS / Dollar
Trên H1: Mô hình Bump and run hình thành
- Giá đã phá qua trendline
Bình luận:
Giá đang di chuyển theo xu hướng dự đoán !
Bình luận:
Move stoploss to entry !

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.