BITFINEX:EOSUSD   EOS / Dollar
- Tendency: Downward and weakning
- The price is testing support
--> Waiting signal bar--> Buy
Giao dịch đang hoạt động: Stoploss 6.700
Giao dịch được đóng thủ công: Close order entry !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.