canhlinh

Chạy dealine cuối tháng

Giá lên
BITFINEX:EOSUSD   EOS / Dollar
EOS càng ngày càng tiệm cận vùng múc đẹp. Không thể tin được thị trường lại hoạt đọng ký luật đến như thế.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.