dinhchien

ETHUSD - Giảm theo Supertrend & Keltner 10/1/2022

Giá xuống
dinhchien Premium Cập nhật   
INDEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Supertrend H4 Giảm.
Keltner Channels giảm khi vượt xuống Upper 2
- Vào lệnh ở đường Basis khi từ chối giá xuất hiện.
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Thắng 1 ít.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.