LinhNami

Giá ETH lại quay đầu giảm còn $730

Giá xuống
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum
Mô hình Pennant hình thành
ETH sẽ tiếp tục xu hướng giảm mạnh.
Giá ETH có thể phá vỡ đường trend line trên $762 trước khi quay đầu giảm còn $730. Tại mức này, giá có thể hover 1 lúc trước khi giảm tiếp còn $684.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.