dinhchien

ETHUSD - Theo trend với kênh giá Keltner 19/12/2020

Giá lên
COINBASE:ETHUSD   Ethereum
1. Cách sử dụng Keltner Channel
a_ Độ dài đường cơ sở của Keltner là 50. Nó cho kết quả tốt nhất trong việc tìm kiếm quy tắc của ETHUSD.
b_ Cách xác nhận một xu hướng.
- Upper 1 dùng để xác nhận kênh Keltner xu hướng Tăng cho tín hiệu Mua_1.
- Lower 1 sử dụng để xác nhận kênh Keltner Xu hướng giảm cho tín hiệu Bán_1.
c. Làm thế nào để xác định một mục nhập swing.
- Upper 1 là điểm vào lệnh khi thị trường điều chỉnh trong xu hướng tăng.
- Lower 1 là điểm vào lệnh khi thị trường điều chỉnh ở xu hướng giảm.
d. Tính số màu
- Số màu = Xanh + Đỏ
- Nếu Số màu> 0 là xu hướng tăng cho tín hiệu Mua_2.
- Nếu Số màu <0 là Xu hướng giảm cho tín hiệu Bán_2.
2. Tín hiệu Tăng được xác nhận khi đồng loạt xuất hiện tín hiệu Mua_1 và Mua_2.
3. Tín hiệu Giảm được xác nhận khi đồng loạt xuất hiện tín hiệu Bán_1 và Bán_2.
4. Stoploss được tính bằng giá đóng cửa nến +/- giá trị của Phạm vi thực trung bình (chiều dài = 20 thanh)
Stoploss = trước đó Đóng +/- atr (20) x 4
-> Để di chuyển stoploss sau mỗi 1 giờ.
5. Lọc Nến trên 93% Không vào lệnh.
--------------

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.