Dat_FOMO

ETH điểm sell cho sóng 5 Elliott nằm ở đâu?

BITSTAMP:ETHUSD   Ethereum
mình sẽ tiếp tục kiên nhẫn đợi khi có xu thế giảm rõ ràng
ít nhất là ở khung 15m
set up lệnh sell dài dài

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.