bobbiboy8x

ETH-USDT vào lệnh Buy

Giá lên
COINBASE:ETHUSD   Ethereum
Sau khi chạm stoploss dương

Tác giả đề xuất 1 lệnh buy và 2 vùng chốt lời mục tiêu

Dừng lỗ ở phía dưới.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.