dinhchien

ETHUSDT - Giảm theo Supertrend, RSI & Keltner 6/3/3022

Giá xuống
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
- 4h timeframe: Supertrend > Giảm.
- 1h timeframe: chỉ báo RSI & Keltner Channels.
...RSI tăng khi vượt lên 70 và giảm khi vượt xuống 30 > Giảm.
...Keltner tăng khi vượt lên Upper 2 và Giảm khi vượt xuống Lower 2 > Giảm
>>> Mở lện Bán khi nến vượt xuống Lower 1

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.