dinhchien

ETHUSD Multi Entries Autotrade Binance

dinhchien Cập nhật   
Commission = 4 USD per order >>> check in the Performance Summary
Slippage = 2 ticks
- I see from Kodify (tradingview.com/pine-wizards)
Risk: 1% per trade >>> check at the "List of trades"

* Auto trade BINANCE FUTURE by Webhook + Pro, Pro+, Premium Tradingview user.
Binance future quantity setting:
- Fixed Quantity = 0 => Auto quantity (Balance, risk, pips loss)
- Fixed Quantity > 0 (0.001, 0.002, 0.01,...) => send signal with Fixed Quantity

H4 timeframe is main trend: Supertrend indicator.
- Uptrend when closes candle is below the red line
- Downtrend when closes candle is above the green line

H1 timeframe: Keltner Color count (Free): 2 Entries (I. Basis line, II. Upper 1/Lower 1 line)
Keltner Color Count input
- Length = 50
- Multi1 = 1
- Multi2 = 2
- Multi3 = 3
- Source = Close
- Lookback = 25
I. Basis entry rule:
1. Keltner channels:
Long when closes candle crossover the Upper 3 Keltner.
Short when closes candle crossunder the Upper 3 Keltner.
2. Rule of Basis's correction zone before open trades.
- Buy when previous OHLC4 candle crossover the Keltner Basis (Supertrend uptrend & Keltner long). Not repaint.
- Short when previous OHLC4 candle crossunder the Keltner Basis (Supertrend downtrend & Keltner short). Not repaint.

II. 'Upper 1/Lower 1' entry rule:
1. Keltner color count: lookback = 25
2. Keltner channels:
- Long when closes candle crossover the Upper 2 Keltner and Keltner Color count Uptrend.
- Short when closes candle crossunder the Upper 2 Keltner and Keltner Color count Downtrend.
3. RSI down when crossover 70, RSI down when crossunder 30
4. Rule of 'Upper 1/Lower 1' correction zone before open trades.
- Buy when previous OHLC4 candle crossunder the Keltner Upper 1 (Supertrend uptrend & Keltner long & RSI up). Not repaint.
- Short when previous OHLC4 candle crossover the Keltner Lower 1 (Supertrend downtrend & Keltner short & RSI down). Not repaint.
III. Stoploss move: Height of Keltner * 1.3

IV. Report all history ETHUSD (h1 timeframe):
1. Keltner Basis line entries:
- 14/01/2019 - 20/11/2021
- 18/01/2021 - 01/01/2021
- 02/01/2020 - 01/01/2020
- 05/02/2016 - 01/01/2019
- 23/10/2015 - 01/01/2018
- 23/10/2015 - 01/01/2017

2. Keltner 'Upper 2/Lower 1' entries:
- 20/01/2019 - 20/11/2021
- 10/01/2018 - 01/01/2021
- 12/01/2017 - 01/01/2020
- 04/02/2016 - 01/01/2019
- 19/08/2015 - 01/01/2018
- 19/08/2015 - 01/01/2017

3. Combine 2 entries (Basis & 'Upper 1/Lower 1':
01/01/2019 - 20/11/2021
01/01/2018 - 01/01/2021
01/01/2017 - 01/01/2020
01/01/2016 - 01/01/2019
01/01/2015 - 01/01/2018
01/01/2015 - 01/01/2017
Phát hành các Ghi chú:
Change auto quantity like Binance future Updating.

Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ dinhchien để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Hướng dẫn của tác giả

Tác giả của tập lệnh này không thể cấp quyền truy cập vào nó nữa. Vui lòng không yêu cầu quyền truy cập.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.

Ý tưởng liên quan