dinhchien

EURAUD - Update chart 8-2018

Giá xuống
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
* Weekly (I), (II) (III): Uptrend, is at wave (IV) to (V)
* Daily I, II, III: downtrend, is at wave II to III (rule wave is not occur)
* H4 (1), (2), (3): uptrend, is at wave (1) to (2) (rule wave is not occur)
* H1 1, 2, 3: downtrend is at 3 to 4, has a rule wave at wave 2.
- H1 Should sell follow Daily

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.