dinhchien

EURCAD - tăng tiếp trong 2 ngày cuối tuần

Giá lên
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
- Hoàn thành mô hình harmonic Bat.
- MACD đã có tín hiệu kỳ vọng.
- Cẩn thận với RSI.
Chờ về vùng sóng đối xứng đế có mức stoploss thấp.
- 3 mục tiêu được tính bằng quy tắc sóng Elliot

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.