dinhchien

EURCAD - Kỳ vọng test đỉnh và dỉnh mới theo BAT pattern.

Giá lên
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
* 50% khi dự báo hình từ quá khứ.
- Màn hính 1 Daily: cho phép Mua, kỳ vọng trở lại kênh giá trên.
- Màn hình 2 H4: xuất hiện tín hiệu tăng về kênh giá trên.
- Màn hính 3 H1: tỉ lệ Bat.
Bình luận: Lực giảm rất mạnh ở vùng Bat Pattern
Bình luận: Chờ hình tiếp theo
Bình luận:
Bình luận: Lực giảm vẫn còn mạnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.