dinhchien

EURGBP - giảm tiếp theo Bat và wave 5 Elliot

Giá xuống
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Canh bán EURGBP từ sóng đối xứng IV đến sóng 5.
Mục tiêu hình Bat và kệt thúc 5 sóng Elliot .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.