DatTong

EURJPY, Phân tích xu hướng tuần tới !

DatTong Premium Cập nhật   
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
EURJPY
- Xu hướng D1:
- Xu hướng H4:
Phân tích trước đó !
Bình luận:
Bình luận:
Order buy pullback: Move stoploss to entry
Bình luận:
Profit ~ 100pip, Take profit 1/2 volume !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
+ 130PIP
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
+ 130PIP
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Tổng + 260pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.