DatTong

EURJPY, Up or Down?

FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
D1:
- Trend: Downtrend
- Tendency: upward
- The price was testing support weekly and move up.
- It is testing trendline.
H4:
- The price is sideway
- Test resistance H4
- Higher low forming
Bình luận:
Bình luận: Breakout !
Bình luận:
Bình luận: Profit ~ 80pip ( buy order breakout)
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.