GKFXPrimeVN

EURUSD - 14/08/20218

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,1430

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1430 với mục tiêu 1,1365 & 1,1340.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1430, có thể tới 1,1480 & 1,1515.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.