Leadership

EURUSD - Đã là dấu hiệu phục hồi

Giá lên
FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD đang tăng dần trong những giờ qua. Liệu đây đã là dấu hiệu tăng trở lại hay chỉ đơn giản là nhịp hồi. Tuy nhiên thời điểm hiện tại rất đáng để test thử khả năng hồi của EURUSD
BUY: 1.13700
SL: 1.13000
TP1: 1.15000
TP2: 1.16000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.