Leadership

Vùng giá thích hợp để Buy Bitcoin

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Update tổng quan: Trong vòng 4-5 tháng gần đây BTCUSD giao động sideway trong vùng từ 6400-7700. Giá đã test lại vùng 6400 nhiều lần những đều không vượt qua được.
Nếu xác định cản cứng tại 6400 hoàn toàn có thể buy ngắn hạn BTCUSD ngay bây giờ khi giá có giá 6415. Một mức giá nằm ngay sát trên vùng kháng cự rất cứng.
Để bitcoin test lại vùng giá 7k với hỗ trợ này là khả năng cao.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.