dinhchien

EXY [EUR INDEX] - Dự đoán tăng tiếp trong 2 tuần tới.

Giá lên
TVC:EXY   Chỉ số Tiền tệ Euro
* 50% khi đoán hình từ quá khú.
- Monthly: Tăng (Impulse wave)
- Weekly: Giảm (Swing wave)
- Dail: Kỳ vọng tăng theo Monthly timeframe hõ trợ bởi các indicator: MACD , RSI , BOLLIGER BAND, DONCHIAN CHANNEL.