dinhchien

EXY [EUR INDEX] - Dự đoán tăng tiếp trong 2 tuần tới.

Giá lên
TVC:EXY   Chỉ số Tiền tệ Euro
* 50% khi đoán hình từ quá khú.
- Monthly: Tăng (Impulse wave)
- Weekly: Giảm (Swing wave)
- Dail: Kỳ vọng tăng theo Monthly timeframe hõ trợ bởi các indicator: MACD , RSI , BOLLIGER BAND, DONCHIAN CHANNEL.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.