dinhchien

FLC - tăng tại vùng sóng 4h (New Elliot)

Giá lên
HOSE:FLC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
Nhìn bên Trái nhóm sóng Daily I, II, II...: Xu hướng giảm đã bị phá vỡ cho xu hướng tăng dài hạn vào ngày 31 tháng 7 năm 2018.
- Nhóm sóng hiện tại, nhóm sóng 4 giờ đã xuất hiện quy tắc sóng đối xứng (New Elliot ). Hiện đang ở sóng 4
- Giá đã rời trend line màu xanh dương.

1. Ngắn hạn: Khuyến khị mua ngay ở giá 6090
- Dừng lỗ: 5656.10
- Chối lời 1: 6588, chốt lời 2: 6867

2. Dài hạn: Chờ về nhóm sóng Daily vùng giá 5471 - 5757
- Dừng lỗ 5186.10
- Chốt lời 1: 7446.0 - Chốt lời 2: 7876. Tỉ lệ Garley Harmnonic.

Like, comment, follow mình. Thanks

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.