longsonvn

FRT 27/3/24: Cổ phiếu có thể mang lại cơ hội mua.

Giá lên
HOSE_DLY:FRT   CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT
Trong phiên 26/3/24, FRT mở cửa ở giá đỏ và bắt đầu đi xuống dưới đường trung bình MA-20.

Mặc dù hồi phục trở lại cuối phiên, nhưng cổ phiếu tiếp tục giảm vào phiên 27/3/24.

Khi một cổ phiếu đã tăng một chặng đường dài, đường trung bình MA-20 có thể dùng để bán.

Mặc dù vậy, FRT vẫn đang trong một xu hướng tăng, do đó nếu cổ phiếu lùi lại về quanh khu vực MA-50, hoặc tích lũy tại đây và hình thành một mẫu hình mới lấy lại MA-20, chúng ta sẽ lại có một cơ hội mua mới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.