dinhchien

GBPAUD - Tăng theo Double Bottom & RSI Divergence 10/6/2022

Giá lên
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
- RSI divergence: Điểm B vượt lên 50 trước khi có tín hiệu Divergence (Phe mua đủ mạnh)

- Double Bottom:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.