dinhchien

GBPCAD - Đánh lên hình wolfwave

Giá lên
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
- Luôn Stop loss
- Key giao dịch: 50% cho tất cả dự đoán.
Bình luận: Bat tại khung Daily
Bình luận: Pin bar tại Weekly