dinhchien

GBPCAD - Đánh lên hình wolfwave

Giá lên
dinhchien Cập nhật   
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
- Luôn Stop loss
- Key giao dịch: 50% cho tất cả dự đoán.
Bình luận:
Bat tại khung Daily
Bình luận:
Pin bar tại Weekly

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.