Forex9999

[ Bài 42] Sell GJ ngay và luôn tại 151

OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GJ đã chạm cản tại kênh giá lên
GJ đã chạy đủ biên độ lên
Sell GJ 151 ; TP 149.7; SL 152 ( TP 130 pip; SL 100 pip)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.