ShaneHua

GOLD: 28 May, 2023

Giá xuống
ShaneHua Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Kịch bản phân tích sóng elliott cho GOLD (27/5)
• Timeframe thực hiện phân tích: 4H
• Chiến lược giao dịch: Bán
• Kỳ vọng chế độ sóng elliott chính(Elliott mode): Sóng động lực (Motive wave)
• Kỳ vọng phân loại của sóng động lực: Impulse
• Vị trí (Position): Sóng (3)- cấp độ Submicro, màu xanh biển
• -> Kịch bản tăng giá bị loại bỏ(mất hiệu lực) khi: thị trường tăng giá vượt qua điểm vô hiệu (Invalidation point).
Giao dịch đang hoạt động
Giao dịch được đóng thủ công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.