MTCinvest

Chúc mừng AE Buy 1644 lên 1675

TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Như kịch bản hôm qua mình đề cập .
Kịch bản hôm nay sẽ canh Sell quanh 1672 SL 1676 TP 1660/1650

Good luck ạ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.