TieuLongFX

Cơ hội mua vì chuẩn bị breakout mô hình 2 đáy hoàn thành sóng 5

Giá lên
HOSE:HT1   CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
CANSLIM, SEPA, SMA (10,50,200), Support & Resistance , Supply & Demand , Price Action, Chart Patterns ( Cup & Handle ; Triangle; Flat Base; Double Bottom ), Price Channel , Elliott Wave Strategy with "TREND IS YOUR FRIEND":

Thỏa vài điều kiện cơ bản của Canslim và chuẩn bị phá vỡ mô hình 2 đáy để hoàn thành sóng 5 elliott tại vùng cung/kháng cự (khả năng điều chỉnh về vùng cầu trước khi breakout):

Chờ Mua: 16-17.6 (0-5% tính từ điểm breakout) - Đợi điều chỉnh về vùng cầu quanh 16k hoặc breakout 17,6k mới mua
Dừng lỗ: 14-15 (7-8% tính từ điểm breakout) - Nếu đầu tư dài hạn hưởng cổ tức thì không cần chốt lỗ
Chốt lời: 20-22 (20-25% tính từ điểm breakout) - Nếu đầu tư dài hạn hưởng cổ tức thì không cần chốt lời

Bạn nên đọc 5 cuốn sách về phương pháp "CANSLIM of William O'Neil", "SEPA of Mark Minervini" & "CHART PATTERNS of Thomas Bulkowski" để hiểu cách xác định chỉ số cơ bản thỏa điều kiện CANSLIM và các điểm mua/bán và nguyên tắc chốt lời/chốt lỗ để trở thành nhà giao dịch siêu hạn.

"Learn to make money while you sleep or you’ll work until you die"

"The more you can get yourself to do hard things, the more success you'll achieve"

"Highly volatile investment product. Past performance is not an indication of future results. The content is intended for educational purposes only and should not be considered as investment advice. Your capital is at risk"

Thank you for your trust! I really appreciate that you want to accompany me on my way!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.