dinhchien

IOTAUSDT - Short by Supertrend 4/15/2022

Giá xuống
BINANCE:IOTAUSDT   IOTA / TetherUS
- 4h timeframe: Supertrend indicator > Short.
- 1h timeframe: Wait a correction (Long) and breakout long for short to open a Sell follow 4h timeframe.
... Long correction (Supertrend 1h)
...Long correction be broken:

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.