vantung050397

PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU JP Morgan

Giá lên
NYSE:JPM   JP Morgan Chase & Co
PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU JP MORGAN CHASE
- Xét về kĩ thuật, ở biểu đồ ptkt khung H4 vùng cản cần chú ý là vùng Hỗ trợ 157$ - 158$ Nếu vùng Hỗ trợ không bị phá vỡ, giá CP JPM có thể một lần tiến lên quanh mốc 162$ - 165$

- Theo quan điểm cá nhân, chũng tôi nhận thấy thời gian này vẫn nghiêng về xu hướng giá CP sẽ tiếp tục vào chu kì hồi điều chỉnh Tăng

- Kế hoạch giao dịch tháng này
Có thể canh MUA quanh mốc 157$ - 158$, bán lỗ dưới 154$
Chốt lời 162$ - 166$ . Good Luck :)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.