JP Morgan Chase & Co
JPM NYSE

JPM
JP Morgan Chase & Co NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

JPM Biểu đồ Chứng khoán

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Tài chính
Công nghiệp: Các Ngân hàng lớn
JPMorgan Chase & Co. là một công ty tài chính. Công ty hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, dịch vụ tài chính. Công ty hoạt động trong bốn phân khúc, cũng như phân khúc Doanh nghiệp. Các phân khúc của công ty bao gồm Ngân hàng Người tiêu dùng & Ngân hàng Cộng đồng, Ngân hàng Doanh nghiệp & Đầu tư, Ngân hàng Thương mại và Quản lý Tài sản. Phân khúc Ngân hàng Người tiêu dùng & Cộng đồng cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng và doanh nghiệp thông qua các chi nhánh ngân hàng, máy rút tiền tự động (ATM), ngân hàng trực tuyến, di động và điện thoại. Phân khúc Ngân hàng Doanh nghiệp & Đầu tư, bao gồm Ngân hàng và Thị trường & Dịch vụ Đầu tư, cung cấp ngân hàng đầu tư, tạo lập thị trường, nhà môi giới chính và các sản phẩm và dịch vụ kho bạc và chứng khoán cho các tập đoàn, nhà đầu tư, tổ chức tài chính và các tổ chức chính phủ và thành phố. Phân khúc Ngân hàng Thương mại cung cấp các giải pháp tài chính, bao gồm các dịch vụ cho vay, dịch vụ ngân quỹ, ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản. Phân khúc Quản lý tài sản bao gồm quản lý đầu tư và quản lý tài sản.

Tin tức