JP Morgan Chase & Co JPM

JPM NYSE
JPM
JP Morgan Chase & Co NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Đánh giá của nhà phân tích

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Tài chính
Công nghiệp: Các Ngân hàng lớn
JPMorgan Chase & Co là một công ty cổ phần tài chính. Công ty cung cấp các dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng đầu tư trên tất cả các thị trường vốn, bao gồm tư vấn về chiến lược và cấu trúc doanh nghiệp, huy động vốn trên thị trường chứng khoán và thị trường nợ, quản lý rủi ro, tạo lập thị trường chứng khoán tiền mặt và các công cụ phái sinh, môi giới và nghiên cứu. Công ty hoạt động thông qua các phân khúc sau: Ngân hàng Tiêu dùng và Cộng đồng, Ngân hàng Doanh nghiệp và Đầu tư, Ngân hàng Thương mại, Quản lý Tài sản và Tài sản. Phân khúc Ngân hàng Tiêu dùng và Cộng đồng phục vụ người tiêu dùng và doanh nghiệp thông qua dịch vụ cá nhân tại các chi nhánh ngân hàng và thông qua máy rút tiền tự động, ngân hàng trực tuyến, di động và điện thoại. Phân khúc Ngân hàng Doanh nghiệp và Đầu tư cung cấp một bộ các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng đầu tư, tạo lập thị trường, môi giới chính, kho bạc và chứng khoán cho cơ sở khách hàng toàn cầu gồm các tập đoàn, nhà đầu tư, tổ chức tài chính, chính phủ và các tổ chức thành phố. Phân khúc Ngân hàng Thương mại cung cấp dịch vụ cho Hoa Kỳ và các khách hàng đa quốc gia của nó, bao gồm các tập đoàn, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức tài chính và các tổ chức phi lợi nhuận. Nó cũng cung cấp tài chính cho các nhà đầu tư và chủ sở hữu bất động sản cũng như các giải pháp tài chính, bao gồm cho vay, dịch vụ ngân quỹ, ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản. Phân khúc Quản lý Tài sản và Của cải cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản và của cải. Công ty được thành lập vào năm 1968 và có trụ sở chính tại New York, NY.