QuachKimPhong

Xu hướng đảo chiều tháng 12: Mua L14

Giá lên
HNX:L14   LICOGI 14 JOINT STOCK CO
L14

Mua #L14 @51,100-51,700
Cắt lỗ @50,300
Chốt lời @100,000-120,000

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.