tienminhnguyen

Litecoin bắt đầu chu kỳ giảm

Giá xuống
CRYPTO:LTCUSD   Litecoin
LTC đã hoàn thành đợt halving vào ngày 2/8/2023. Nó bắt đầu một chu kỳ giảm
Kế hoạch của tôi là sẽ canh LTC về đến vùng giá $65-$70 để tích luỹ thêm. (vùng giá ô màu xanh)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.