tienminhnguyen

LTC bắt đầu chu kỳ giảm giá

Giá xuống
CRYPTO:LTCUSD   Litecoin
Chỉ còn 1 ngày nữa là LTC halving (2/8/2023) Bắt đầu từ thời điểm này, tôi nghĩ LTC bước vào một chu kỳ giảm giá dài hạn.
Mục tiêu trước mắt sẽ là $70

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.