Nobody21

Buy LTCUSD

Giá lên
BITFINEX:LTCUSD   Litecoin
Hiện tại LTCUSD chuẩn bị điều chỉnh nhịp cuối trên Daily. Sẵn sàng Buy LTCUSD tại vùng 230-250. SL tại 120. TP tại 540.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.